Members

 • Dr. R.H.A. GUNADASA
 • Dr. K. SENDANAYAKA
 • Dr. K.K.D.S GUNATHILAKA
 • Dr. A.M. PINNALANDA
 • Dr. W. VIJAYARATNA
 • Dr. Dr LEELARATHNE WEERASINGHE
 • Dr. A.T. GUNARATNA
 • Dr. S.W. GUNERIS
 • Dr. D.L. JAYAWARDHANA
 • Dr. P. GUNASINGHE
 • Dr. B.K. JAYAWARDHANE
 • Dr. G.L DHANAPALA
 • Dr. W.R. KARUNATHILAKA
 • Dr. G.P. JINADASA
 • Dr. K.B.M. DHARMASIRI
 • Dr. R. KUMARAPATHMA
 • Dr. U.W.K. AMARASIRI
 • Dr. L.N.S. NAWAGAMUWA
 • Dr. D.M. WERALUPITIYA
 • Dr. M.D.B. WIJESOORIYA
 • Dr. J. PIYADASA
 • Dr. K.M.P.KARUNANAYAKA
 • Dr. H.L.A. STEPHEN LIYANARACHCHI
 • Dr. Y.M. RATHNAYAKE
 • Dr. VICTOR HEWAVITHARANA
 • Dr. W.M. RANBANDA
 • Dr. U. DAYA PIYATISSA
 • Dr. P.G. ARIYADASA
 • Dr. P.A DAHANAYAKE
 • Dr. T.H.L. SIRISENA
 • Dr. K.A. PUNCHI APPUHAMI
 • Dr. R.K.A RAMANAYAKE
 • Dr. G.D.W. ARAWWALA
 • Dr. U.G.P. PREMARATHNA
 • Dr. U.G. DHARMASENA
 • Dr. R.M.S. DAYANANDA
 • Dr. M. DAYANANDA
 • Dr. K.W.R. .GUNATHILAKA
 • Dr. D.S. DEVARAJA
 • Dr. R.A.D.H. RANASINGHE
 • Dr. C.H.D. SOMAPALA
 • Dr. C.KARUNANAYAKA
 • Dr. R.A.D.G. RANATUNGA
 • Dr. T.W. SUMANADASA
 • Dr. N.N. DHARMADASA
 • Dr. H.P. JAYASIRI
 • Dr. W. SOMAPALA
 • Dr. E.A. PIYADASA
 • Dr. H.M.S. HERATH
 • Dr. P.H. HEMASIRI
 • Dr. L.M APPUHAMI MUHANDIRAM
 • Dr. E.W. SIRITHUNGA
 • Dr. S.G. GUNASINGHE
 • Dr. A.M.D.S AMARATUNGA
 • Dr. P.RANDANIYA
 • Dr. J.G.G. WEERAWARDHANA
 • Dr. C. TENNAGAMA
 • Dr. S.A.K. JAYAKODY
 • Dr. C. WAIDYARATNE
 • Dr. S.A. GUNASEKARA
 • Dr. U.D.S.G. GUNASINGHA
 • Dr. S.N.P.D THILAK
 • Dr. H.G.E. SIRIWARDENE
 • Dr. R.M.C.J. EKANAYAKE
 • Dr. L.K. RATNAYAKE
 • Dr. W.R.A.D. SOMASENA
 • Dr. N.M.R. SAMARASEKARA
 • Dr. G.A. GUNATHILAKA
 • Dr. B.Y. WICKRAMARACHCHI
 • Dr. K. RANJITH PUSHPAKUMARA
 • Dr. K.J.S. COORAY
 • Dr. H.W. SUSILA SANDASEELI
 • Dr. W.M. SUNIL SHANTHA
 • Dr. M.I. CHANDRIKA PADMANI MUNASINGHE
 • Dr. S. CHITRA JAYANTHI
 • Dr. P.K.R.N. SENANAYAKE
 • Dr. D.N.T. DHARMASENA
 • Dr. E.A.D.C. EDIRISINGHE
 • Dr. P.G. ANURA KUMARA SOMARATHNE
 • Dr. R.P. PARAKUM KARUNASIRI
 • Dr. B. INDRANIE HEMALATHA
 • Dr. E.P.S. EDIRISINGHE
 • Dr. R.P.N. WIJAYARATHNA
 • Dr. W.K.M.I AVANTHI KUMARI
 • Dr. V.N.S RATNAYAKE
 • Dr. J.M HALEEM DEEN
 • Dr. H.D.A. SENEVIRATNE
 • Dr. P.G.I. HAPUGODA
 • Dr. W.A. JAYAWEERA WERAKKODY
 • Dr. A.A.D.D.DE SILVA
 • Dr. M.J. SOMATHILAKA
 • Dr. M.S JAYARATHNA
 • Dr. M.G. GAMINI GUNARATNE
 • Dr. R.J.K.KE. WEERASEKERA
 • Dr. V.S CYRIL RANATHUNGHA
 • Dr. H.I. NIRMALA
 • Dr. M.V ANOMA INDRANI JAYATHILAKE
 • Dr. W.M CHANDRANI WIJESINGHE
 • Dr. N.L.S.K LIYANAGE
 • Dr. M.D.H.P. WICKRAMASURIYA
 • Dr. R.M.R.M. RATNAYAKE
 • Dr. B. DAMMIKA AMARASEKARA
 • Dr. K. GNANASINGHE
 • Dr. N.P.G. ASOKA CHANDANI
 • Dr. W.J. WICKRAMARACHCHI
 • Dr. H.M. AMARASINGHE
 • Dr. A.D. SIRIL SOMANANDA
 • Dr. D.L. KANNANGARA
 • Dr. H.D. SUNETHRA JAYANTHI
 • Dr. R.S DAMAYANTHI RAJASUNDARA
 • Dr. H.G.B.P. FERNANDO
 • Dr. D.J. JANAKA WEERASINGHE
 • Dr. G.S.A WIJESEKARE
 • Dr. Y.M.D.W.A. WASUNDARA
 • Dr. D.G.C. WICKRAMASUNDARA
 • Dr. J.M.P.R.K JAYASINGHE
 • Dr. A.P. LIYANAGE
 • Dr. K.G.C. GUNARATHNA
 • Dr. K.M.N. SENANAYAKA
 • Dr. C. MARASINGHA
 • Dr. W. SRIYANI MATILDA
 • Dr. L.D.S. DHARMAWARDANA
 • Dr. D.J.G. SUNETHRA DISSANAYAKE
 • Dr. K.A. GAMINI KURUPPU
 • Dr. B.A.M.R.K. ATHAUDA
 • Dr. K. MALLIKA
 • Dr. A .L.G. ARIYASENA
 • Dr. S.J WICKRAMARATNE
 • Dr. A.U.K. GUNATHILAKE
 • Dr. M.A.P METHTHAYANA
 • Dr. B.M.N SAMAN KUMARI
 • Dr. Y.L.L. JAYALATH
 • Dr. J.S.P. JAYALATH
 • Dr. W.K. PADMINIE HEMA KUMARI
 • Dr. Y.A. SUPIPI SANGAMITTHA YAPA
 • Dr. GUNAPALA WELGAMAGE
 • Dr. S.M.H. WIJESINGHE
 • Dr. E.S.S WALISINGHE
 • Dr. P.K.N.E.L. WELEKUMBURA
 • Dr. W.M.Y WIJAYASUNDARA
 • Dr. L. WIMAL PIYATHILAKE
 • Dr. T.D. SIRIMANNE
 • Dr. D.P. GUNAWARDHANA
 • Dr. K.P. SUNEETHA CHANDRASEELI
 • Dr. P.R.G. NILMALGODA
 • Dr. P.K SAMARAJEEWA
 • Dr. W.M. WAIDYARATHNA
 • Dr. S.M. JAYARATHNA NANDADEWA
 • Dr. S.M. KALYANI SAMARAKOON
 • Dr. D. LIYANAGAMA
 • Dr. M.H. NALANEE
 • Dr. A.G.D.L. KARUNARATHNE
 • Dr. A.I. WALAWE
 • Dr. M.W.M WEERASINGHE
 • Dr. J. MANGALA JAYATILAKA MAHAVITHANA
 • Dr. P.H. SUSILA WEERATHUNGA
 • Dr. B.D. WIMALADEWA
 • Dr. N.P. KODIKARA
 • Dr. R.M. TIKIRI BANDARA
 • Dr. W.P. CHANDANIE
 • Dr. N.A.M.C.D.N. MENIKE
 • Dr. S.P. SARATH ANANDA SOMARATHNE
 • Dr. U.S JAYAWARDANA
 • Dr. H.W. HEMACHANDRA SAMARAWICKRAMA
 • Dr. G.W. WINITHA CHANDRASENA
 • Dr. S.A. CHARLS
 • Dr. K.G. PRIYANTHA GUNAPALA
 • Dr. W.M. KARUNARATHNE
 • Dr. L. JAYASIRI
 • Dr. W.S.K. SILVA
 • Dr. R.P. PRABATH INDIKA JINADASA
 • Dr. H.M.K. HERATH
 • Dr. H.P.C. GUNASEKARA
 • Dr. W.A.C.K. WEERASOORIYA